Tab. Kasari

Abhraka Bhasma, Loha Bhasma, Trikatu,Triphala, Dhaniya, Jira, Lavana, Kajjali.