Shashiprabha Vati

Shuddha Shilajita, Loha bhasma,Triphala, Panchakol, Haridra Dwaya,Suwarnamakshika Bhasma, Sharkara,Gugal, Kshara Dwaya, Trilavana.