PanchmoolauArishtta

pippaalimoola, trikatu, triphla, khair, asana, draksha, chaturjata, shatavari, ashwagandha, kankola, lodhra, supari, rasna, nasotara, Bilvamool, Shyonaka, Gambhari, Erandamool.

Category: