Tab. Aarogya:

Shilajita, Loha Bhasma, Abhraka,Tab. Aarogya Shilajita, Loha Bhasma,    Abhraka Bhasma, Tamra Bhasma, Triphala,Kajjali.