Yakritashodhana kashaya

panchakol, triphala, chaturjata, drakha, kumarirasa, lavinga, rasna, devadara, lodhara Gokshura, atibala, suwarnamakshika bhashma, haridra, kaucha