Tab. SPT Compound

Giloya Satva, Pravala Pishti,Suwarnamakshikabhasma,Saptamrutaloha.